Algemene voorwaarden LIP Benelux

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LIP Benelux en op iedere tussen LIP Benelux en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van LIP Benelux. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LIP Benelux behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LIP Benelux erkend.
1.4 Onder ‘’schriftelijk’’ wordt in deze algemene voorwaarden het volgende verstaan: per brief, per fax, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

2.1 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de wederpartij de door LIP Benelux gedane aanbieding geaccepteerd heeft, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien LIP Benelux uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.2 Wanneer de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding van LIP Benelux een bestelling of een order plaatst, is LIP Benelux eerst aan deze bestelling of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij bevestigd heeft.
2.3 LIP Benelux is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de
wederpartij heeft bevestigd of zodra LIP Benelux – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
2.4 Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden LIP Benelux eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

3.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van LIP Benelux zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft LIP Benelux het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De in de aanbiedingen, prijslijsten, offertes e.d. vermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW en eventuele bijkomende kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3.3 Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig of onjuist blijken te zijn, dan wel naderhand wijzigen, is LIP Benelux gerechtigd de in het aanbod vermelde levertermijnen en/of prijzen aan te passen.
3.4 Aanbiedingen, prijzen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en vervolgorders.
Algemene Voorwaarden LIP Benelux
3.5 Verstrekte en/of getoonde monsters, opgaven van kleuren, gewichten en andere omschrijvingen in brochures ,op de website en/of promotiemateriaal van LIP Benelux zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3.6 De in het vorige lid genoemde monsters blijven eigendom van LIP Benelux en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan LIP Benelux te worden geretourneerd.
3.7 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor LIP Benelux (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen of valutaschommelingen bij de door LIP Benelux ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is LIP Benelux gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.8 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4: Levering, leveringstermijnen

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LIP Benelux bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.3 Aan de leveringsplicht van LIP Benelux zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LIP Benelux geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.5 LIP Benelux is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door LIP Benelux kan worden gefactureerd.
4.6 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
in geval van levering binnen Nederland: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij;
in geval van levering buiten Nederland: het moment waarop de te leveren zaken het magazijn of het pand van LIP Benelux verlaten.
4.7 Verzending c.q. transport van binnen Nederland te leveren zaken geschiedt op een door LIP Benelux te bepalen wijze. Voor leveringen met een factuurwaarde van minder dan € 500,00 exclusief BTW wordt een vast bedrag van € 50,00 exclusief BTW aan transportkosten in rekening gebracht. Leveringen met een factuurwaarde van meer dan € 500,00 exclusief BTW geschieden Franco huis, tenzij anders overeengekomen. LIP Benelux heeft voor leveringen binnen Nederland een transportverzekering afgesloten.
4.8 Verzending c.q. transport van buiten Nederland te leveren zaken geschiedt op een door LIP Benelux te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. LIP Benelux is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
4.9 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is LIP
Algemene Voorwaarden LIP Benelux
Benelux gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij LIP Benelux uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij LIP Benelux binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
4.10 Indien de wederpartij na verloop van de in lid 9 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. LIP Benelux heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor LIP Benelux een verplichting tot vergoeding van kosten, schade en rente voortvloeit.
4.11 Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, transportkosten, winstderving vertragingsschade, of andere schade onverlet.
LIP Benelux kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 5: Emballage

5.1 Indien de zaken door LIP Benelux worden geleverd op een pallet of in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de pallet of emballage eigendom van LIP Benelux. Deze pallet of emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
5.2 LIP Benelux is gerechtigd voor deze pallet of emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.3 Indien de pallet of de emballage incompleet, beschadigt of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk. LIP Benelux kan de pallet of emballage dan tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening brengen.
5.4 Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft LIP Benelux de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6: Betaling

6.1 LIP Benelux is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
6.2 Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
6.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is LIP Benelux gerechtigd aan de wederpartij een vertragingsrente ter grootte van 2% per maand in rekening te brengen, cumulatief te berekenen, over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
6.4 Indien na aanmaning door LIP Benelux betaling alsnog uitblijft, is LIP Benelux bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Algemene Voorwaarden LIP Benelux
6.5 De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal 25.000,00:
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van 40,00);
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
6.6 Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is LIP Benelux gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
6.7 Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is LIP Benelux gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft LIP Benelux eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6.8 Door de wederpartij gedane betalingen zullen door LIP Benelux eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.9 De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van LIP Benelux te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op LIP Benelux. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 7: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

7.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is LIP Benelux gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
7.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
7.3 De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn
Algemene Voorwaarden LIP Benelux
afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij LIP Benelux. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.2 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt LIP Benelux zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt LIP Benelux binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling.
8.3 Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
8.4 Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
8.5 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8.6 Het herroeping recht geldt niet voor:
1. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
4. producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
5. verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
6. verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
7. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
8. de levering van losse kranten en tijdschriften

Artikel 9: Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij LIP Benelux dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LIP Benelux. LIP Benelux houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Algemene Voorwaarden LIP Benelux
9.2 LIP Benelux maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 10: Klachten

10.1 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, afwijkingen en/of beschadigingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief c.q. de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de beschadigingen, gebreken e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan LIP Benelux te melden.
10.2 Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan LIP Benelux te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
10.3 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan LIP Benelux is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
10.4 Bestelde zaken worden in de bij LIP Benelux voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, gewichten, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van LIP Benelux. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
10.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
10.6 De wederpartij dient LIP Benelux in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan LIP Benelux te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat LIP Benelux ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
10.7 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door LIP Benelux te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
10.8 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
10.9 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van samenstelling en/of aard zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 11: Garanties

11.1 LIP Benelux zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
11.2 LIP Benelux staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke deugdelijkheid en normale kwaliteit van het geleverde.
11.3 Indien voor de door LIP Benelux geleverde zaken door de leverancier of fabrikant een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. LIP Benelux zal de wederpartij hierover informeren.
11.4 Indien LIP Benelux voor de productie van de zaken materialen c.q. grondstoffen van derden betrekt, baseert LIP Benelux zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze materialen c.q. grondstoffen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die materialen c.q. grondstoffen aan LIP Benelux zijn verstrekt. Indien voor de geleverde materialen c.q. grondstoffen door de fabrikant of
Algemene Voorwaarden LIP Benelux
leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. LIP Benelux zal de wederpartij hierover informeren.
11.5 LIP Benelux garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te verwerken, bewerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
11.6 Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal LIP Benelux kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van LIP Benelux. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door LIP Benelux gegeven garanties aanvaardt LIP Benelux geen enkele aansprakelijkheid.
12.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is LIP Benelux slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van LIP Benelux voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter beperking of voorkoming van de schade.
12.4 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van LIP Benelux heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
12.5 Indien LIP Benelux aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van LIP Benelux te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van LIP Benelux niet uitkeert of de schade niet onder een door LIP Benelux gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van LIP Benelux beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
12.6 De wederpartij dient LIP Benelux uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
12.7 De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch LIP Benelux op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
– door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met – de door of namens LIP Benelux verstrekte gebruiksaanwijzingen, adviezen, bijsluiters, instructies e.d.;
– door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
– door onvolledigheden of fouten in de door of namens de wederpartij aan LIP Benelux verstrekte gegevens;
– door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
– doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LIP Benelux.
12.8 De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart LIP Benelux uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
12.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan bewuste roekeloosheid en/of opzet van LIP Benelux of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal LIP Benelux de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 13: Overmacht

13.1 LIP Benelux is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LIP Benelux alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3 LIP Benelux behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lip Benelux gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.4 Indien LIP Benelux bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door LIP Benelux aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lip Benelux zolang de afnemer de vorderingen van LIP Benelux uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LIP Benelux wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door LIP Benelux geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LIP Benelux of een door Lip Benelux aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LIP Benelux haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LIP Benelux zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lip Benelux.

Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op de tussen LIP Benelux en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar LIP Benelux is gevestigd, zij het dat LIP Benelux altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
15.3 Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is LIP Benelux gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Copyright © 2017 LIP BENELUX Contact Algemene Voorwaarden

Green Building and C02 neutral production